WIE ZIJN WIJ?

ACTIVITEITEN LIDGELDEN

BIBLIOTHEEK

CONTACTEREN

 DEZE SITE IN ENGELS

Palaeo Publishing & Library Nederlands
 

WIE ZIJN WIJ?


Palaeo Publishing & Library vzw (PP&L) levert sinds 2001 een bijdrage aan wetenschappelijk verantwoorde studie van paleontologische onderwerpen. Elk onderdeel heeft zijn betekenis.

PALAEO

'Palaeo' verwijst naar paleontologie en dus naar de fossielen, die het voorwerp van onze belangstelling uitmaken. Voor vergelijkende studie wordt eveneens gebruik gemaakt van materiaal uit de moderne natuur.
Fossielen verzamelen dient een doel, namelijk het opbouwen van een collectie, alsook het bewaren en beheren ervan in optimale omstandigheden. Zij wordt opgebouwd door middel van eigen opgravingen, schenkingen, legaten en aankopen. Steeds gaat hierbij de aandacht naar de strati-grafische kontekst van de voorwerpen, die volgens een strikt wetenschappelijke methodiek gedokumenteerd wordt. Determinatie gebeurt door vakmensen en gevorderde amateurs, die ook instaan voor verdere studie en publikatie.
Zulke verzamelingen zijn aldus bij uitstek geschikt voor identificatie van fossielen in de collecties van leden en andere belangstellenden.
Een ander element in de verzamelingen is onze lithotheek, die uit sedimentmonsters opgebouwd wordt. Deze laatste worden zorgvuldig geïnventariseerd en bewaard. Hierdoor kunnen zij gebruikt worden om het sediment te dateren, zodat een interpretatie van de fossiele associaties mogelijk wordt. Wij moedigen onze leden aan om de collectie met eigen sedimentmonsters te verrijken.
Kortom onze vereniging bevordert het werken met fossielen uit de collecties. Om die reden zal de vereniging in de toekomst voor een infrastructuur zorgen, o.m. ladenkasten, microscopen, bibliotheek, internet, computers, ... Al deze hulpmiddelen zullen ter beschikking van de leden gesteld worden.

PUBLISHING

Het doel van wetenschappelijk onderzoek is het vergaren van kennis. Dit onderzoek wordt door professionele vorsers uitgevoerd, maar amateurs kunnen zonder twijfel een belangrijke bijdrage hieraan leveren. Onze vereniging wil dan ook een brug tussen beide groepen bouwen.
Het forum voor wetenschappelijke publikatie van de onderzoeksresultaten is onze reeks Palaeontos. Dit zijn monografieën, die in een internationale taal geschreven worden en onregelmatig verschijnen. Alle manuscripten worden door internationale referees beoordeeld. Palaeontos kent een wereldwijde verspreiding zowel bij instituten en vakmensen als bij amateurs.
PP&L heeft ook publikaties van originele bijdragen, die geen strikt wetenschappelijk karakter hebben, maar wel een vernieuwende kijk op het behandelde onderwerp bieden. Het betreft de volledige paleontologische inventaris van een vindplaats of een streek omdat die tot nu toe in de literatuur ontbrak. Of het gaat over taxonomie of systematiek van een bepaalde diergroep. Of het kan een platenatlas zijn over een reeds gepubliceerd onderwerp, maar nu gebundeld met originele foto's. Deze reeks heet Palaeofocus.
De voorbereiding van publikaties wordt steeds binnen de vereniging besproken vanuit het standpunt van originaliteit. De mensen van PP&L helpen iedereen die zulke originele publikatie wil aanbieden. Auteurs dienen de 'richtlijnen voor auteurs' te volgen, zoals deze op de website uitgelegd worden. Deze 'richtlijnen voor auteurs' gelden voor alle publikaties van PP&L.

LIBRARY

De opbouw van een wetenschappelijke bibliotheek is het hoofddoel van PP&L. De bestanden ervan bevatten hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, tijdschriften van belangrijke musea, universiteiten of andere organisaties. Voornoemde instellingen sturen ons hun publikaties in ruil voor Palaeontos. Het aantal ruilabonnementen neemt nog elk jaar toe. Op die wijze is de uitbreiding en modernisering van het boekenbestand gewaarborgd. PP&L beschikt over de grootste niet-institutionele bibliotheek van België op het gebied van de paleontologie.
De inventaris van de bibliotheek kan op de website geraadpleegd worden. Hij bevat alleen de namen en de jaargangen van de tijdschriften waarover wij beschikken.
Er wordt voortdurend aan de catalogus van alle titels gewerkt. Omwille van zijn omvang is deze alleen digitaal beschikbaar. Op aanvraag van leden kan er wel een uittreksel van een deel ervan, bv. de ammonieten, afgedrukt worden. Op bijeenkomsten gebruiken de deelnemers vrij de bibliotheek. Echter kunnen alleen leden werken ontlenen volgens de modaliteiten van het bibliotheekreglement.
Naast de bibliotheek zal PP&L ook andere dokumenten bewaren: topografische kaarten; foto's van ontsluitingen en fossielen; dagboeken van opgravingen en veldwerk alsmede excursieverslagen. In samenwerking met vakmensen, leden van de vereniging en amateurs wordt deze dokumentatie steeds uitgebreid.
Een belangrijke bron van informatie betreft ons foto-archief. Hierin bevinden zich honderden foto's van vindplaatsen, fossielen, profielen, enz. Dit archief kan voorlopig alleen op aanvraag tijdens de vergaderingen geraadpleegd worden.


 
 

ACTIVITEITEN


De bijeenkomsten vinden telkens op een donderdag plaats in een zaal van 'Club Esso, Boekenberglei 232, 2100 Deurne' vanaf 19u. Let op: in deze straat is er betalend parkeren tot 19u! De bijeenkomsten staan voor alle geïnteresseerden open.

Activiteitenkalender

  zal later meegedeeld worden

Excursies naar vindplaatsen worden door onze vereniging niet ingericht.

 
 

LIDGELDEN


Iedereen die belangstelling voor fossielen heeft, kan van onze vereniging lid worden. Wij zijn een dokumentatievereniging en als dusdanig organiseren wij geen uitstappen. Wij stellen wel een grote bibliotheek ter beschikking van de leden. Hieruit kunnen zij putten om zelf excursies of vakantiereizen te plannen. Ook kan de literatuur voor determinatie van de eigen verzameling gebruikt worden of ter voorbereiding van publikaties.
Het lidgeld voor PP&L bedraagt 10 euro. Hiermee kan men aan alle activiteiten deelnemen. Leden krijgen een korting op de boekenprijzen.
Lidgelden worden gestort op onze bankrekening: 001-8453611-40.
Voor betalingen vanuit de euro-zone moeten ook IBAN en BIC code gebruikt worden om dure bankkosten te vermijden:
IBAN: BE 02 0018 4536 1140
BIC/SWIFT: GEBABEBB

Voorzitter:
Norman Andree, Kapucinessenstraat 29, B-2000 Antwerpen.

Penningmeester:
Robert Marquet, Constitutiestraat 50, B-2000 Antwerpen.

De redaktieraad staat in voor de ontvangst en beoordeling van ingediende manuscripten, die aan de hoofdredakteur dienen gestuurd te worden:
Kristiaan Hoedemakers, Minervastraat 23, B-2640 Mortsel
E-MAIL : palaeontos@gmail.com
Identificatienummer Staatsblad: 19679/2001
BTW- en Ondernemingsnummer: BE 0475787176


 
 

BESTELLEN


Mocht U boeken willen bestellen, gelieve Uw bestelling dan aan de secretaris (Kristiaan Hoedemakers, palaeontos@gmail.com) te willen sturen. U krijgt dan per omgaande bevestiging van Uw bestelling alsook een vrijblijvende offerte met de totale kostprijs van Uw bestelling. Deze prijs is met inbegrip van verzendingskosten, die per land en per gewichtscategorie verschillen. Deze prijzen vindt U op de website van de post: www.bpost.be. Bij het totale bedrag dient dan nog 6% BTW geteld te worden. De boeken worden U toegestuurd nadat het verschuldigde bedrag op onze bankrekening overgemaakt is, gelieve hiervoor onze IBAN en BIC te gebruiken als U vanuit het buitenland betaalt. U kan desgewenst ook via Paypal betalen, in dat geval moet U 5% kosten bij de totale prijs rekenen.

IBAN: BE 02 0018 4536 1140
BIC: GEBABEBB
Bank: BNP Paribas, Mechelsesteenweg 8, 2640 Mortsel, België


 
 

BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEKREGLEMENT

1) Het is de bibliothecaris die de werken uit de bibliotheek zal nemen en na raadpleging terug in de kasten zal zetten. De bibliotheek kan tijdens bijeenkomsten door alle aanwezigen vrij geraadpleegd worden. Ontleningen zijn echter alleen mogelijk door de leden van de vereniging Palaeo Publishing & Library vzw. Men dient dus eerst lid te worden van de vereniging alvorens men werken mee naar huis kan nemen.

2) De termijn van ontlening bedraagt ten hoogste twee maanden. Hiervan kan echter na overleg met de bibliothecaris afgeweken worden. Indien werken later dan de afgesproken datum binnengebracht worden, zal een bedrag van 0,50 euro per werk per maand aangerekend worden. Wij willen hiermee vermijden, dat bepaalde werkenpermanent ontleend worden.

3) Het is ten strengste verboden werken te stelen of te beschadigen. Er mag absoluut niet in de werken geschreven worden, er mogen noch aantekeningen noch tekeningen aangebracht worden. Het is niet toegestaan om bladeren uit de boeken te verwijderen of te scheuren of te plooien. Elke andere vorm van beschadiging dient vermeden te worden, in het bijzonder tijdens het kopieëren van bladzijden. Het bestuur van de vereniging kan van de ontlender de vervangingsprijs van het werk vorderen indien een werk beschadigd wordt. Voor zeldzame werken kan de bibliothecaris een waarborg vragen, die bij terugbrengen in goede toestand aan de ontlener zal terugbetaald worden.

4) Elke ontlening zal in een 'ontleenboek' ingeschreven worden, dat door de ontlener getekend dient te worden.

5) Ontleningen gebeuren steeds tijdens bijeenkomsten in ons lokaal en de werken dienen ook tijdens de bijeenkomsten terug gebracht te worden, ten laatste twee maanden na ontlening.

6) Zodra een lid werken ontleent, verklaart hij zich hierdoor akkoord met onderhavig bibliotheekreglement. 
 

BIBLIOTHEEK

BESCHIKBARE TIJDSCHRIFTEN


wordt aangepast


 
 

CONTACTEREN


Contacteer ons op : palaeontos@gmail.com


 
 

Palaeo Publishing & Library